HMS

Det stilles krav om sikkerhet og helse ved arbeid under vann og omgivende trykk i «Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 26». Da vår hovednæring er arbeidsdykking, er det et mål og utøve vår virksomhet i tråd med disse og andre gjeldene forskrifter. Dette for å ivareta oss som bedrift, ansatte og våre oppdragsgivere.

Vi har utarbeidet egen HMS-håndbok med rutiner som gjelder for alt arbeid og oppdrag som utføres i regi av Buskerud Dykkerservice AS, og er en del av vår totale kvalitetssikringen.

Vårt HMS-mål

Vi ønsker å forebygge ulykker, miljø og helseskader slik at uheldige hendelser ikke oppstår. Driften skal være sikker for alle som utfører arbeid og de som arbeidet blir utført for. Dette skal skje ved at all aktivitet drives i tråd med våre og oppdragsgiveres HMS rutiner.

For å nå dette målet skal vi følge våre og oppdragsgivers rutiner. I forkant av alle dykkeoppdrag utføres kartlegging av de farer og problemer dykkeren kan utsettes for. Dykkeroperasjonen skal deretter risiko vurderes, planlegges, tiltak skal iverksettes slik at dykkingen kan foregå på en sikker måte. Dette gjøres i samarbeid med oppdragsgiver.

Kontakt oss

Kontakt